Algemene voorwaarden 

Artikel 1. ALGEMEEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop/verkoop, opdrachten, tentoonstellingen en evenementen waaronder tevens cursussen en workshops van GeeAdriaansz.nl.

De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op geeadriaansz.nl,  en worden op verzoek nogmaals gratis toegezonden;

2. Gezien de specifieke werkzaamheden en rechten worden algemene voorwaarden, zoals de algemene voorwaarden van de wederpartij als consignatiegever / kunstenaar, door GeeAdriaansz.nl niet geaccepteerd;

3. De wederpartij zal zich ter zake van een aankoop nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat hij/zij namens een derde handelde, tenzij de wederpartij dit uitdrukkelijk aan GeeAdriaansz.nl ter kennis heeft gebracht en GeeAdriaansz.nl alsdan onder deze voorwaarde de order schriftelijk heeft aanvaard;

Artikel 2. OPTIE

1. Een optie is vrijblijvend en heeft een maximale geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;

2. Een kunstwerk waarop een optie rust kan door GeeAdriaansz.nl niet aan derden worden verkocht zonder eerst overleg met de optienemer;

3. In prijsbladen, offertes en andere documenten vermelde prijzen, afmetingen, kleuren, specificaties, historie, e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden GeeAdriaansz.nl niet;

 

Artikel 3. AANKOOP KUNST

1. Indien – nadat de opdracht tot levering van het kunstwerk is verstrekt – gedurende de uitvoering de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de aankoop zijn opgenomen, dan worden deze extra kosten/uren – naast het afgesproken aankoopbedrag – in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een opdracht tot meerwerk dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen. De oorspronkelijk overeengekomen levertijd komt door de wijziging te vervallen;

2. Bij aankoop betaalt de wederpartij 100% van de aankoopprijs, tenzij anders overeengekomen. Bij projecten van € 500,- en hoger betaalt de wederpartij 50% van de aankoopprijs en het restant bij afname;

 

Artikel 4. VERGOEDING

1. Alle prijsopgaven en de prijzen die GeeAdriaansz.nl in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het totstandkoming van de overeenkomst geldende prijzen, inclusief BTW en andere overheidsheffingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;

2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan of omdat GeeAdriaansz.nl hogere kosten zal maken, is GeeAdriaansz.nl gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren.

Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden binnen 7 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;

 

Artikel 5. FACTUUR EN BETALING

1. Bij aankoop van een kunstwerk tijdens een expositie dient de wederpartij 25 % aan te betalen. Het restant wordt voldaan bij afname kunstwerk;

2. Overige facturen worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum, mits anders is overeengekomen;

3. GeeAdriaansz.nl is na het verstrijken van de betalingstermijn bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.0 % per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag;

4. Alle door GeeAdriaansz.nl gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij;

5. Indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichting, is GeeAdriaansz.nl met een beroep op de onzekerheidsexceptie gerechtigd de levering op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen;

 

Artikel 6. ANNULERING

In geval van annulering door wederpartij voor levering van het aangekochte kunstwerk zijn alle door GeeAdriaansz.nl gemaakte kosten en gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 25 % van de hoofdsom, te vermeerderen met eventuele door GeeAdriaansz.nl geleden schade.

 

Artikel 7. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO

1. De in de overeenkomst genoemde leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en wordt slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij overschrijding van de genoemde leveringstermijn moet de wederpartij GeeAdriaansz.nl
schriftelijk een redelijke termijn van tenminste 14 dagen geven om alsnog na te komen;

2. De overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
– er sprake is van vertraging van enige de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit GeeAdriaansz.nl kan worden toegerekend;
– de wederpartij in één of meer verplichtingen jegens GeeAdriaansz.nl tekortschiet ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
– de wederpartij GeeAdriaansz.nl niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen en/of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen;

 

Artikel 8. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. GeeAdriaansz.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende kennis van zaken;

2. GeeAdriaansz.nl mag zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uitbesteden aan of laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij GeeAdriaansz.nl

3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan GeeAdriaansz.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan GeeAdriaansz.nl worden verstrekt.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan GeeAdriaansz.nl zijn verstrekt, heeft GeeAdriaansz.nl het recht de overeenkomst te beëindigen en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten tegen de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen;

4. Transport / verzending is voor rekening van de wederpartij;

 

Artikel 9. GARANTIE / RECLAMEREN

1. GeeAdriaansz.nl garandeert dat alle geleverde kunstwerken conform de overeengekomen specificaties en authentiek zijn;

2. Van iedere garantie op door GeeAdriaansz.nl geleverde kunstwerken is uitdrukkelijk uitgesloten: normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuring en glansvermindering), vermindering van gebruiksmogelijkheden en afnemende compatibiliteit door voortschrijding van de techniek of anderszins, iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door de wederpartij zelf aanbrengen van (zelfklevende)
materialen, schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, schade ontstaan na of ten gevolge van na de levering aangebrachte veranderingen;

3. Reclame (klagen) is niet mogelijk indien:
– nuance- en kleurafwijkingen;
– het kunstwerk een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertoond die vallen binnen een redelijke tolerantie;
– het kunstwerk voor een ander doel is gebruikt dan waarvoor zij was bestemd of naar het oordeel van GeeAdriaansz.nl op onoordeelkundige wijze is gebruikt, opgeslagen of vervoerd;
– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van, GeeAdriaansz.nl;
– wederpartij niet aan haar verplichtingen jegens GeeAdriaansz.nl (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;
– zonder schriftelijke toestemming van GeeAdriaansz.nl door derden werkzaamheden / veranderingen aan het kunstwerk zijn verricht;

4. Indien wederpartij schriftelijk klaagt en haar klacht door GeeAdriaansz.nl terecht wordt bevonden, zal GeeAdriaansz.nl naar haar keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) vervangen of (laten) repareren of een prijsreductie verlenen;

5. Het in behandeling nemen van een klacht schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op;

6. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen;

 

Artikel 10. RISICO OVERGANG

1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht;

2. Bij aflevering dient het kunstwerk direct door de wederpartij te worden gekeurd op uitvoering, hoeveelheid, afmeting, kleur en mogelijke beschadigingen. Aanmerkingen dienen binnen 48 uur te worden gemeld aan GeeAdriaansz.nl in gebreke waarna ieder recht zijdens wederpartij komt te vervallen.

 

Artikel 11. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING

GeeAdriaansz.nl is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten onverminderd de haar toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
– wederpartij overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet of het faillissement van wederpartij wordt aangevraagd dan wel het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;

Artikel 12. AANSPRAKELIJKHEID

1. GeeAdriaansz.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 12 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook,
is uitgesloten;

2. GeeAdriaansz.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;

3. De aansprakelijkheid van GeeAdriaansz.nl voor een beroepsfout waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal gelijk aan het aankoopbedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal EURO 2.500,00 (Zegge: vijfentwintighonderd euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de
assuradeur van GeeAdriaansz.nl in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;

4. Wederpartij dient GeeAdriaansz.nl altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling;

5. GeeAdriaansz.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

6. De wederpartij vrijwaart GeeAdriaansz.nl tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen;

 

Artikel 13. OVERMACHT

1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van GeeAdriaansz.nl al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van GeeAdriaansz.nl kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabriek- of vervoersstoringen van
welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door GeeAdriaansz.nl ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.;

2. Overmacht geeft GeeAdriaansz.nl het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen en/of de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden;

 

Artikel 14. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert;

Artikel 15. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

1. De vestigingsplaats van GeeAdriaansz.nl is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens GeeAdriaansz.nl moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;

2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van GeeAdriaansz.nl is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;

3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en GeeAdriaansz.nl gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;

Sluit alle tabbladen

Pin It on Pinterest