Cookie- & Privacy verklaring

Datum: januari 2024

 

Voor de leesbaarheid van dit document heb ik gekozen om in plaats van ‘opdrachtgever’ in de ‘jij- en wij-vorm’ te schrijven. Waar ‘wij’ of ‘ons’ staat, wordt De Kunstclub bedoeld.

De Kunstclub is gevestigd in Tilburg en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75373904, waar zij ook geregistreerd staat onder de handelsnamen Studio Gee • Kunstclub.

Net als ieder ander wil ik dat er veilig en transparant met mijn gegevens omgegaan wordt. Jij wilt dat natuurlijk ook. Op deze pagina lees je welke stappen ik onderneem om dit te kunnen bewerkstelligen. Ik ga veilig met je gegevens om en maak de belofte dat ik nooit je gegevens zal verspreiden / doorverkopen aan anderen.

Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen ons, de manier van communiceren maakt hierbij niet uit.

 

Wijzigingen in deze verklaring

De inhoud van deze privacyverklaring kan door mij op ieder moment gewijzigd worden om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen mijn onderneming.

Je kunt je abonneren op mijn nieuwsbrief waar ik je op de hoogte houd van grote wijzigingen. In ieder geval raad ik je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven. Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van mijn diensten ga je akkoord met deze wijzigingen.

 

Informatie over persoonsgegevens

Hiermee wordt verstaan: alle gegevens die gebruikt kunnen worden om jou te indentificeren als persoon. Zoals je naam, adres en je contactgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zoals geloof, een strafrechtelijk verleden of etnische afkomst worden niet door mij verzameld.

 

Over mij en deze website

Mijn digitale thuisbasis is: geeadriaansz.nl
Op Facebook vind je mij op: Facebook.com/gee.adriaansz
Ik post foto’s en video’s op Instagram via instagram.com/gee.adriaansz
De Kunstclub staat op: leden.geeadriaansz.nl

Contact
Atelier (Alleen op afspraak)

Studio Gee
Burgemeester Brokxlaan 4a
5041 SB Tilburg

hallo@geeadriaansz.nl
+31 6 2926 8549

Bedrijfsgegevens
KvK nummer: 75373904
BTW nummer: NL0021.01.642B04

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

Na aanmelding voor de nieuwsbrief, of gratis lessen/trainingen

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Na aanschaf van een online cursus, het aangaan van een abonnement of indien je klant bent

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ik toestemming heb van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via hallo@geeadriaansz.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van de nieuwsbrief
 • Afhandelen van betalingen
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of  systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker of ikzelf) tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar je gegevens zolang je klant van mij bent. Dit betekent dat ik je klantprofiel bewaar totdat je aangeeft dat je niet langer van mijn diensten gebruik wenst te maken en je je klantenprofiel verwijdert van mijn website. Als je dit bij mij aangeeft zal ik dit tevens opvatten als een vergeetverzoek.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien ik facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal ik dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt (7 jaren) bewaren.

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Zolang je staat ingeschreven voor de nieuwsbrief

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Zolang je deelnemer bent aan online cursus/ houder bent van een abonnement of een lifetime toegang hebt aangeschaft of klant in het algemeen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Je gegevens worden opgeslagen in Plug&Pay en Huddle.

 • De privacyverklaring van Huddle vind je hier.
 • De privacyverklaring van Plug&Pay vind je hier.
 • Ben je een klant dan worden je gegevens bewaard in het boekhoudprogramma Basecone.

Zodra je je uitschrijft voor de nieuwsbrief worden je gegevens verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verstrek uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Ik gebruik functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Ik gebruik cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruiktom de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt via je account je gegevens binnen Huddle downloaden om in te zien. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mijn bedrijf.

 

Verzoek tot inzage

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone) de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy!

Ik zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik de persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met hallo@geeadriaansz.nl

Aansprakelijkheid

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die ik verwerk ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. Ik accepteer geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden